Om Bodakyrkan, Borås Baptistförsamling

- Historia
Borås Baptistförsamling bildades 1884 då en handfull grupp människor bildade församling. Under 80 år, 1900 till 1982 verkade församlingen i Betelkapellet påTorstensonsgatan i Borås centrum. Sedan dess finns vi i Bodakyrkan, i"navet" mellan Boda, Hässleholmen och Brämhult.

Borås Baptistförsamling är en fri och självständig församling,detta utesluter inte samverkan, omsorg och lojalitet med andra församlingar,och tillhör därför Equmeniakyrkan, grundad av svenska baptistsamfundet, metodistkyrkan och missionskyrkan.

Som baptister är vi en del av en världsvid rörelse med över 45 miljoner personligt anslutna medlemmar. Rörelsen har sina rötter i 1500-taletsreformationsrörelser och utvecklades från 1600-talet främst i England och USA.

Trosfriheten och religionsfriheten är viktiga hörnstenar i baptistisk uppfattning. Varje människa ska ha rätt att finna sin tro, utöva den och verka för den samt välja den församling hon vill tillhöra.

Människan döpsefter personlig bekännelse om tro på Jesus Kristus. Nedsänkningsdopetåskådliggör dopets innebörd av död och begravning med Kristus för att ocksåuppstå till nytt liv med honom.

Men även om vi kallar oss Baptister... Hit till Bodakyrkan är alla välkomna, oavsett tro, till gudstjänster och andra offentliga samlingar ochverksamheter.

Medlemskapet grundar sig på tron på Jesus Kristus som Guds Son,Herre och Frälsare. Medlemskap erhålls genom bekännelse av tro på Jesus Kristussom Herre och Frälsare. Församlingen ser det som naturligt att den som söker medlemskap är döpt eller låter döpa sig.

- Vår tro
Vi tror på en levande Gud, skapare av allt, livets givare och upprätthållare.

Vi tror att han på ett unikt sätt gett sig till känna genom JesusKristus. Genom honom lär vi känna Gud själv, hans vilja och tanke för ossmänniskor. Framför allt lär vi känna honom som en älskande och sökande Gud, en Gud som älskar och söker en trasig värld.

Vi tror på och erfar ett personligt tilltal och en personligrelation till Gud i hans närvaro genom Helig Ande och en gemenskap i en församling.

För livet och våra uppgifter söker vi inspiration och vägledning i Bibeln med dess vittnesbörd om Jesus Kristus.

Guds främsta redskap för att skapa gemenskap och för att”renovera” sin skapelse är kyrkan och den lokala församlingen.

Utifrån detta så vill vi: vara en mötesplats för en mångfald av människor som vill formas av Jesu kärlek. Tillsammans med andra församlingar vill vi vara en kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristusförvandlar – mig, dig världen.

Församlingen bör inte ses som en mänsklig organisation.Församlingen utgör en gemenskap av människor som snarare skall ses som en organism, full av liv genom Helig Ande.


- Vår Målsättning
Detta är vår målsättning, att så många som möjligt skall få uppleva och lära känna Levande Gud genom hans son, Jesus Kristus, tro på och följa honom och bli en del av den kristna församlingens gemenskap. Församlingens vision är att vara en mötesplats för en mångfald av människor som vill formas av Jesu kärlek.

- Samarbetsorgan
Vi är del av samfundet Equmeniakyrkan som samarbetar med många olika ekumeniska organisationer. Nationellt är vi medlemmar i Sveriges Kristna Råd och Svenska Missionsrådet. Förutom Equmeniakyrkans egen mission i Sverige och andra länder är samfundet med i hjälporganisationerna Diakonia och Hela Människan. Vi är en av huvudmännen för Bilda - Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle.

Det är också självklart för oss att se oss själva och andra kyrkor i Borås som delar av en och samma familj, den kyrkofamilj som har Jesus Kristus som centrum för sin bekännelse. Detta gör att vi gärna samarbetar i första hand med de församlingar som finns i vår närhet; Hässleholmens kyrka, Ekarängskyrkan, Brokyrkan och Myråskyrkan.